Technický dozor investora

Technický dozor investora možno definovať ako kontrolnú činnosť, ktorou sa sleduje súlad s:

  • projektovou dokumentáciou – projektová dokumentácia je dokumentácia pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a realizačná projektová dokumentácia.
  • s podmienkami stavebných povolení – stavebné povolenie (povolenie stavby), vodoprávne povolenie (povolenie vodnej stavby), povolenie cestnej stavby.
  • vyjadreniami majiteľov a správcov inžinierskych sietí – voda, kanalizácia, elektro a iné.
  • právnymi predpismi
  • technickými normami STN, prípadne prevzatými napr. EN
  • zmluvnými podmienkami – harmonogram stavby, kvalita a iné.
  • harmonogramom výstavby.

Technický dozor investora Vám zabezpečí, aby bola stavba postavená kvalitne, v súlade s časovým harmonogramom. Technický dozor investora na rozdiel od stavebného dozora nie je zákonom stanovená činnosť a je určená predovšetkým tým investorom, ktorí chcú kontrolovať práce dodávateľa.