STATICKÝ POSUDOK

Statický posudok je dokument, ktorý preukazuje splnenie základnej požiadavky na stavby, ktorou je mechanická odolnosť a stabilita stavby v zmysle § 43d ods. 1. písm. a) Zákona č 50/ 1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a sú splnené podmienky spoľahlivosti, bezpečnosti, používateľnosti a trvanlivosti stavby.
Statický posudok je vypracovaný v zmysle súčasnej platnej legislatívy a technických noriem pre príslušnú snehovú a vetrovú klimatickú oblasť.

A aká je cena statického posudku? Je to veľmi individuálne a odvíja sa to od náročnosti Vášho projektu, ktorý statik posudzuje. Pre viac informácií si môžete pozrieť orientačný cenník statického posudku.

Základné členenie statického posudku:

  • celý názov spracovateľského subjektu
  • identifikačné údaje stavby
  • obsah, ktorý delí posudok na ucelené časti
  • zoznam noriem, literatúry, smerníc a predpisov
  • zoznam podkladov, na základe ktorých bol statický výpočet spracovaný
  • charakteristika zaťažení pôsobiacich na konštrukciu
  • navrhovanie materiály, ich druh a kvalitu
  • inžiniersko-geologické a hydrogeologické pomery staveniska
  • výpočtová a grafická časť
  • záver a zhodnotenie stavebného objektu