Projektová dokumentácia

Zabezpečujeme projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Obsahuje statické zhodnotenie navrhovanej stavby, definovanie základných rozmerov a  konštrukčného systému s klasifikovaním použitých stavebných materiálov.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Obsahuje komplexný statický posudok, ktorý preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu stavby v zmysle § 43d ods. 1. písm. a) Zákona č 50/ 1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a sú splnené podmienky spoľahlivosti, bezpečnosti, používateľnosti a trvanlivosti stavby. Statický posudok je vypracovaný v zmysle súčasnej platnej legislatívy a technických noriem pre príslušnú snehovú a vetrovú klimatickú oblasť.

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Obsahuje výkresovú dokumentáciu a technickú správu. Grafická časť je tvorená z výkresov tvaru, výkresov výstuže, výkresov oceľových a drevených prvkov, vybraných detailov s výkazom  výmer. Realizačný projekt vychádza  z výsledkov výpočtu v statickom posudku.

Taktiež zabezpečujeme komplexnú projektovú dokumentáciu so všetkými profesiami v zmysle platnej legislatívy.