Rozpočet a výkaz výmer

Rozpočet slúži k stanoveniu základného ocenenia stavebného diela.

V jednotlivých položkách rozpočtu nájdete presné množstvo potrebného stavebného materiálu (zhodné s výkazom výmer), jednotkovú cenu za mernú jednotku materiálu,  práce a konečnú cenu za každú položku jednotlivo.

Samostatné položky sú vkladané v rozpočte do príslušných oddielov, ktoré špecifikujú jednotlivé druhy prác a ako celok tvoria v rekapitulácii finálny rozpočet.