Bioplynová stanica Budča

Súčasťou komplexu bioplynovej stanice bola aj statické posúdenie a návrh valcovej nádržes vnútorným priemerom 27 m a hrúbkou steny a dna 600 mm. Výška objektu bola navrhnutá na7 m. Objekt valcovej nádrže je navrhnutý ako monolitická železobetónová konštrukcia pričom sa kládol dôraz na odolnosť betónu voči agresívnemu prostrediu. Valcová nádrž je navrhnutá ako vodonepriepustná konštrukcia, ktorá musí slúžiť na bezproblémové uskladnenie bioodpadu. Objekt je založený na zhutnenom štrkovom vankúši, ktorý je zhotovený postupným zhutňovaňím štrkových vrstiev. Vrstvy sú vzájomne prekladané Geomrežou.

UČOV Vrakuňa

Nové aktivačné nádrže sú obdĺžnikového pôdorysu s vonkajšími rozmermi 102,0 m x 48,8 m s hlbokou 6900 mm. Hrúbka obvodových stien a dna oboch aktivačných nádrží je 800 mm, hrúbka vnútorných stien je 500 mm. Súčasťou stavebného objektu sú aj dva prítokové žľaby jeden do severnej a jeden do južnej aktivačnej nádrže. Vonkajšie priečne rozmery žľabu sú 3000 mm x 2650 mm, hrúbka steny a dna je 300 mm. Žľaby majú štvrť kruhový pôdorys pričom sú v strede podopierané železobetónovým základovým blokom. Nosná konštrukcia je navrhnutá ako monolitická železobetónová z betónu z triedy C25/30 a vystužená betonárskou výstužou B 500B.

ČOV Partizánske

V rámci objektu ČOV Partizánske bola požiadavke na komplexnú renováciu a zvačšeniekapacity dosadzovacej nádrže DN II. V rámci tohto stavebného objektu sa zabezpečí vodotesnosť nádrže injektážou, reprofiláciou armatúry a aplikáciou špeciálneho náteru na báze kryštalickej izolácie. Budú vykonané všetky potrebné stavebné úpravy súvisiace s demontážou jestvujúceho zariadenia a osadením novo inštalovaného technologického zariadenia. Zvačšenie kapacity je vytvorené nazvýšením výšky nádrže ktoré sa dosiahne nadbetonovaním steny. Pre každú dosadzovaciu nádrž sa vybuduje samostatná dvojkomora pre plávajúce látky, ktoré budú odoberané z hladiny dosadzovacej nádrže stieracím zariadením. Dvojkomora bude podzemný objekt vyhotovený zo železobetónovej konštrukcie s deliacou priečkou s otvorom pri dne pre zabránenie prietoku plávajúcich látok z hladiny prvej komory do druhej komory.

ČOV Štrbské Pleso

Celý areál ČOV Štrbské pleso je tvorený s niekoľkých stavebných objektov, ktoré sú technologicky vzájomne prepojené. Pri rekonštrukcii a intenzifikácii predmetnej čistiarne odpadových vôd sme sa venovali vybraným objektom ktoré si vyžadovali statický zásah či už v podobe rekonštrukcie alebo celkom nového návrhu.

Mechanické predčistenie – Jestvujúci objekt je riešený ako hala zo železobetónových prefabrikovaných stĺpov, strešných predpätých dosiek, prievlakov a opláštenia z prefabrikovaných panelov. Strešný plášť je z oceľových vázníkov a vlnitého plechu.

Denitrifikačné nádrže a ČS prebytočného kalu – Stávajúci objekt je riešený ako zapustená železobetónová vaňa zo železobetónového dna a stien, z prehĺbených usadzovacích nádrží, železobetónového  žľabu, rozdelovacieho objektu a čerpacej stanice. Nádrž je otvorená, so spádovým betónom, opatrená po obvode ochranným oceľovým zábradlím.

Aktivačné nádrže, dosadzovacie nádrže – Jestvujúci objekt je riešený ako hala zo železobetónových prefabrikovaných stĺpov, strešných predpätých dosiek, prievlakov a opláštenia z prefabrikovaných panelov. Strešný plášť je z oceľových vázníkov a vlnitého plechu. Súčasťou objektu je  zapustená železobetónová nádrž s vnútornými deliacimi stenami. Nádrž je otvorená, so spádovým betónom, opatrená po obvode ochranným oceľovým zábradlím a technologickým zariadením resp. lávkami pre obsluhu.