RD Rača

Objekt rodinného domu je murovaný, so suterénom, jednopodlažný, pôdorysného tvaru zrkadlového L, s najväčšími pôdorysnými rozmermi 22,80 m x 13,70 m. Stropná konštrukcia nad suterénom a 1. N.P. je vytvorená z nosníkov z predpätého betónu a stropné vložky sú vyrobené z aglomerovaného materiálu na báze dreva, ktoré nám slúžia ako stratené debnenie. Spolu s nosnou výstužou, sieťovinou a betónovou zálievkou vytvárajú vysokoúnosný rebrový strop s vynikajúcimi vlastnosťami.Nosná konštrukcia domu je murovaná, obvodové steny sú navrhnuté z keramických tvaroviek. Na preklenutie dverných a okenných otvorov sú použité typové preklady a železobetónové preklady z triedy betónu C20/25 a betonárskej výstuže B 500B. Stavebný objekt bol založený na základových pásoch, ktoré boli vystužené betonárskou výstužou B500 B.

RD Krušovce

Stavebný objekt rodinného domu je približných pôdorysných rozmerov 31,075 m x 16,0 m. rodinný dom je  navrhnutý ako dvojpodlažný s podkrovím. Konštrukcia strechy je navrhnutá z drevených väzníkov z hraneného ihličnatého reziva pevnostnej triedy C 24. Nosné steny a vnútorné nenosné priečky sú navrhnuté z tehál. Stropný systém je navrhnutý  ako montovaný strop  celkovej hrúbky 250 mm. Stropné nosníky a stropné vložky sú zmonolitnené nadbetnávkou hr. 60 mm z triedy betónu C25/30 a betonárskej sieťoviny  ø6/150 x ø6/150. Nosné preklady stavebného objektu sú vyhotovené ako typové prefabrikované a monolitické železobetónové z triedy betónu C25/30 a použitej betonárskej výstuže B 500B. Steny suterénu, ktoré sa nachádzajú pod úrovňou okolitého terénu sú vyhotovené ako monolitické železobetónové hr. 300 – 400 mm. Rodinný dom je založený na monolitických železobetónových základových pásoch.

RD Nové Mesto nad Váhom

Predmetom riešenia statického posudku bola novostavba rodinného domu s najdlhšími pôdorysnými rozmermi 16,1 m x 10,1 m. Rodinný bol navrhnutý ako jednopodlažný s celkovou výškou nad úrovňou okolitého terénu 6,9 m. Konštrukcia strechy je navrhnutá ako valbová, nosná konštrukcia krovu je vyhotovená z hraneného ihličnatého reziva pevnostnej triedy C24. Ponad nosné obvodové a vnútorné murivo je vyhotovený stužujúci železobetónový veniec. Nosné obvodové steny sú vyhotovené z keramických  brúsených tehál hr. 300 mm, murované na maltu pre tenké škáry. Vnútorné nosné murivo je vyhotovené z keramických brúsených tehál hr. 250 mm, murované na maltu pre tenké škáry. Na preklenutie dverných a okenných otvorov sú použité typové preklady a železobetónové preklady z triedy betónu C20/25 a betonárskej výstuže B 500B. Podkladový betón hr. 150 mm bude vyhotovený z triedy betónu C20/25 a vystužený betonárskou sieťovinou pri dolnom aj hornom povrchu. Pod obvodovými a  vnútorným nosným murivom boli navrhnuté priebežné základové pásy zo železobetónu (konštrukčná výstuž) z triedy betónu C20/25.

RD Prievidza

Požiadavka pre návrh terasy prišla aj z nášho mesta Prievidza. Popri rekonštrukcií rodinného domu bolo úlohou navrhnúť nosnú konštrukciu terasy. Pôdorysné rozmery boli  5,28 m x 3,895 m. Oceľová konštrukcia terasy bola navrhnutá z triedy ocele S235 a tuho pozváraná so zvarmi účinnej výšky 3 mm. Oceľové stĺpy prierezu 2 x UPE 140 pozvárané do krabice sú votknuté do základových pätiek. Hlavný nosný rám bol navrhnutý z prierezu 2 x UPE 140.

RD Častkovce

Požiadavkou na vypracovanie statického posudku pre stavebné povolenie bol návrh nosných prvkov rodinného domu v obci Častkovce. Stavebné dielo bolo pôdorysných rozmerov 23,0 m x 12,0 m. Rodinný dom bol navrhnutý ako jedno podlažný bez podpivničenia. Strešná konštrukcia bola navrhnutá ako valbová z hraneného ihličnatého reziva pevnostnej triedy C 24.Ponad obvodové a vnútorné nosné murivo bol navrhnutý stužujúci železobetónový veniec z triedy betónu C 25/30 a použitej betonárskej výstuže B 500B. Nosné obvodové a vnútorné murivo bolo navrhnuté z tehál murované na tenkovrstvovú lepiacu maltu. Na preklenutie dverných a okenných otvorov v stavebnom objekte boli navrhnuté typové prefabrikované preklady. Podlahová doska bola navrhnutá hrúbky 150 mm na zhutnenom podklade zo štrkodrvy a vystužená betonárskou sieťovinou pri dolnom aj hornom povrchu. Stavebný objekt bol navrhnutý a založený na základových pásoch zo železobetónu z triedy C 20/25 a betonárskej výstuže B 500B.

Wellness dom Trenčín

Požiadavkou bolo navrhnúť nosnú konštrukciu WELLNESS domu pri meste Trenčín. Stavebné dielo bolo pravouhlého pôdorysného tvaru 18,9 m x 11,15 m. Objekt bol navrhnutý ako jednopodlažný s podpivničením. Stropné dosky 1.N.P. aj 1.P.P. boli navrhnuté ako monolitické železobetónové. Nosné steny boli vyhotovené z debniacich tvárnic. vystužené betonárskou výstužou B 500B pri oboch povrchoch a zmonolitnené betónom triedy C25/30. Súčasťou objektu boli navrhnuté oceľové stĺpy z triedy ocele S 235. Schodisko pre vertikálnu komunikáciu medzi jednotlivými podlažiami bolo vyhotovené železobetónové. Stavebný objekt bol založený na základovej doske hr. 250 mm vystuženej pri oboch povrchoch betonárskou výstužou B 500B.

RD Zemianske Podhradie

Predmetom riešenia statického posudku bola novostavba rodinného domu. Najdlhšie pôdorysné rozmery pravouhlého rodinného domu boli 20,76 m x 11,01 m. Rodinný dom bol navrhnutý ako dvojpodlažný bez podpivničenia. Zastrešenie stavebného objektu je navrhnuté betónovou krytinou a konštrukcia strechy jepolvalbová. Nosná konštrukcia krovu je navrhnutá z hraneného ihličnatého reziva z pevnostnej triedy C24. Konštrukcia krovu je zložená kombináciou stojatej stolice a vešadla. Stropná konštrukcia 1.N.P. bude vyhotovená zo stropného systému a spojitou nadbetonávkouv celkovej hrúbke 250 mm. Niektoré stĺpy krovu sú uložené na stropnej konštrukcií 1.N.P, k tomu bude stropná konštrukcia prispôsobená doplnením pozdĺžnych a priečnych rebier. Ponad nosné obvodové a vnútorné murivo sú navrhnuté stužujúce železobetónové vence výšky 250 mm z triedu betónu C20/25 a vystužené betonárskou výstužou B 500B. Nosné obvodové steny budú vyhotovené z keramických  brúsených tehál, murované na maltu pre tenké škáry. Vnútorné nosné murivo bude vyhotovené z keramických brúsených tehál, murované na maltu pre tenké škáry. Na preklenutie dverných a okenných otvorov boli použité typové preklady  a  železobetónové preklady z triedy betónu C20/25 a betonárskej výstuže B 500B. V stavebnom objekte sa nachádza aj schodisko, ktoré je  navrhnuté železobetónové.  Podlahová doska hr. 150 mm je navrhnutá z triedy betónu C20/25 a vystužená betonárskou sieťovinou pri dolnom aj hornom povrchu. Pod obvodovým a  vnútorným nosným murivom  sú navrhnuté priebežné základové pásy zo železobetónu (konštrukčná výstuž) z triedy betónu C20/25.