Športovo relaxačné centrum -
Nové mesto nad Váhom

Úlohou statického projektu pre realizáciu diela bol návrh nosných prvkov objektu. Jednoloďová oceľová hala je navrhnutá s pôdorysnými rozmermi cca 16,0 m x 80,0 m so zalomením približne v strede objektu o uhol 60◦. Hlavná nosná konštrukcia  je navrhnutá ako dvojkĺbový tuhý rám z triedy ocele S355 a navrhnutými nábehmi. Pre zmenšenie ohybových momentov je navrhnuté stredové tiahlo z dvojice L profilov. Priečne rámy sú navrhnuté v osových vzdialenostiach cca 6,0 m. Konštrukcia je doplnená o stenové, strešné, štítové zavetrenia a stuženia. Väznice a stenové nosníky stavebného objektu budú vyhotovené z tenkostenných prvkov tvaru Z a C. Stavebný objekt je založený v ílovitých zeminách pevnej konzistencie na šachtové piliere.

Vstupná časť športovo relaxačného centra je navrhnutá ako murovaná konštrukcia s plochou strešnou konštrukciou. Nosná konštrukcia strechy je navrhnutá ako monolitická železobetónová doska z triedy betónu C25/30 a použitej betonárskej výstuže B 500B. Vertikálne nosné obvodové a vnútorné murivo je navrhnuté z tehál, murované na tenkovrstvovú lepiacu maltu. Objekt bude založený na priebežných základových pásoch.

Polyfunkčný dom - Nováky

Úlohou realizačnej projektovej dokumentácie bol návrh nosnej konštrukcie polyfunkčného domu. Stavebný objekt je navrhnutý s dvoma nadzemnými podlažiami a s jedným podzemným podlažím. Pôdorysné rozmery stavebného objektu sú 15,1 m 14,3 m. Horizontálne nosné konštrukcie a schodiská boli navrhnuté ako monolitické železobetónové z triedy betónu C25/30. Vertikálne nosné prvky boli navrhnuté ako monolitické železobetónové, murované konštrukčné prvky z presných pórobetónových tvárnic rôznych pevností a vápenno-pieskových tvárnic kvôli akustickej izolácií, oceľové prvky z triedy ocele S235. Kombináciou týchto spomenutých materiálov bol vyhotovený nosný konštrukčný systém pre stavebné dielo polyfunkčného domu.