Bytový komplex - Prievidza

Požiadavka vypracovania statického posúdenia bola aj na novostavbu obytného domu so siedmymi bytovými jednotkami. Rozmer jednej bytovej jednotky je 16,0 m x 7,0 m. Bytové jednotky boli navrhnuté ako dvojpodlažné bez podpivničenia. Zastrešenie objektu bolo navrhnuté plochou strechou. Obvodové nosné murivo bolo navrhnuté z presných pórobetónových tvárnic, vnútorné spoločné murivo dvoch bytových jednotiek bolo navrhnuté z presných z vápenno-pieskových tvárnic  ako akustický izolant. Nosné vodorovné konštrukcie boli navrhnuté z prefabrikovaných vyľahčených panelov hrúbky 200 mm. Otvory ponad dverné a okenné preklady boli preklenuté typovými prefabrikovanými prekladmi a železobetónovými prekladmi z triedy betónu C 25/30 a použitej betonárskej výstuže B 500B.  Stavebné dielo bolo založené na priebežných základových pásoch.